Privacyverklaring ARBO CASTOR

Algemeen

Dank voor uw bezoek aan onze website www.arbocastor.be die ter beschikking wordt gesteld door de eenmanszaak van Vrancx Joachim naar Belgisch recht, KBO-nummer BE 0725.779.833, met maatschappelijke zetel te 1547 Bever, Akrenbos 71B.

Bescherming van persoonsgegevens

ARBO CASTOR hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige en gepaste zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via onze website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die u wél – al dan niet vrijwillig – verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe ARBO CASTOR omgaat met de persoonsgegevens die zij van u ontvangt en verwerkt.

Toepassing Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze website of door ons uw persoonsgegevens mede te delen (bv. via mail, sociale media, telefoon …) aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van onze website en om ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden verwerkt door ARBO CASTOR.

Zij worden verwerkt conform de bepalingen van (i) de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (beter bekend als ‘Privacywet’) en (ii) de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

ARBO CASTOR verwerkt de persoonsgegevens louter voor intern gebruik en voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het verzenden van informatieve e-mails, het verzenden van uitnodigingen voor evenementen, het aanbieden van promotionele acties, enzovoort. Zij zullen bovendien niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

Doorgifte aan derden

In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en het gebruik van onze diensten moeten wij in een aantal gevallen derde partijen betrekken. ARBO CASTOR geeft uw gegevens enkel door aan derden, indien dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden.

Daar waar u ARBO CASTOR de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden, zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook gebruikt worden. U kunt ARBO CASTOR evenwel te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven hier onderaan.

In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u best rechtstreeks contact met ons op via de gegevens hier onderaan.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals niet-limitatief het browsertype, het IP-adres, het platform,… automatisch door ons opgeslagen worden en kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door ARBO CASTOR herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak.

Jouwweb

Onze website is ontwikkeld via het platform van JouwWeb. Via deze online dienst worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. JouwWeb acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Als je vragen hebt, lees dan privacybeleid van Google voor meer informatie

Links:

https://www.jouwweb.be/privacy

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Links:

https://www.google.com/intl/nl_BE/policies/privacy/

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Linkedin en Instagram

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Links:

https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2020.

Heeft u nog andere vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot ons.

Contact opnemen met ARBO CASTOR kan per brief op het volgende adres: Akrenbos 71B, 1547 Bever. U kan eveneens een e-mail sturen naar info@arbocastor.be.

 

Deze privacyverklaring is gemaakt in samenwerking met Twoons: https://www.twoonsagency.be/